Ceník služeb

Tento ceník upravuje ceny zpoplatněných složek hospicové péče. Služby hrazené z pojištění jako součást hospicové péče, tj. paliativní péče, jsou rehabilitační, ošetřovatelská, zdravotnická a lékařská péče.

Ve smyslu ust. § 18 vyhl. č. 505/2006 Sb., která stanoví maximální ceny pobytových sociálních služeb s odkazem na ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ustanovení § 52 definuje základní součásti činnosti „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“.

Činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče mohou být ve smyslu výše citované vyhlášky zpoplatněné s tím, že pro některé služby jsou stanoveny maximální výše úhrad:

a) poskytnutí ubytování
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

c) další sociální služby:
– pomoc při imobilitě (vstávání z lůžka, polohování lůžka, pomoc při chůzi či pohybu na vozíku)
– pomoc při osobní hygieně (mytí těla, koupání, péče o ústa, vlasy, nehty)
– pomoc a podpora orientace (pomoc při orientaci v prostoru a čase)
– pomoc při komunikaci (zprostředkování informací od i k uživateli)
– pomoc při stravování (příprava stravy, pomoc při přijímání stravy, podávání stravy, porcování)
– pitný režim (dohled nad pitným režimem uživatele, pomoc při pití)
– výkon fyziologické potřeby (dohled či pomoc)
– oblékání, obouvání

3.zdravotní či medicínská součást Hospicové péče
– paliativní péče, vč. rehabilitační, ošetřovatelská péče, zdravotnická a lékařská péče

4. S ohledem na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb. se tímto stanoví úhrada popsaných činností v rámci služeb Hospice Štrasburk takto:

a) za činnosti dle bodu 3. písm. a) tohoto vnitřního předpisu
200,- Kč denně celkem za úkony uvedené (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování),
b) za činnosti dle bodu 3. písm. b) tohoto vnitřního předpisu:
120,- Kč denně za celodenní stravu (vč. provoz. nákl. na přípravu stravy),
c) za činnosti dle bodu 3. písm. c) tohoto vnitřního předpisu:
80 Kč denně za veškeré uvedené služby

400,- Kč celkový součet platby jednolůžkového pokoje tvoří tzv. denní pobytovou taxu.

5. Hospic Štrasburk disponuje 23 jednolůžkovými pokoji a 1 dvoulůžkovým pokojem.
Denní pobytová taxa na dvoulůžkovém pokoji při jeho plném obsazení (vždy pacienti stejného pohlaví) činí celkem 300,- Kč (snižuje se o 1/2 úhrada dle bodu 4. písm. a) tohoto textu.

Specializované služby – náklady nad míru obvyklou za jejich zprostředkování a náklady za jejich poskytnutí nese uživatel či osoba žádající jejich poskytnutí
– pedikůra, manikůra, kadeřník, právní úkony a další služby, jejich charakter nevylučuje jejich poskytnutí v hospici samotném.

V případě zprostředkování konkrétní specializované služby nese uživatel či osoba žádající o službu pro uživatele náklady spojené se zprostředkováním služby a případným zajištěním poskytnutí takové služby (přesáhnou-li takové náklady míru obvyklou).

Služby nezpoplatňované hospicem:
– duchovní služba
– půjčování knih (knihovna Hospice)

5. Platby příbuzných při pobytu v hospici:
a) pobytová cena přistýlky pro příbuzného či hosta na pokoji pacienta:    100,- Kč/1 den
b) snídaně    25,- Kč/1 den
c) oběd        75,- Kč/1 den
d) večeře    60,- Kč/1 den

6. Dle vnitř. Předpisu o úhradách za pořizování kopií listin pacientům hospice či jejich příbuzným a blízkým na základě jejich žádosti je tato služba zpoplatněna takto:
a) za pořízení kopie (kopií) listinných materiálů (platí pro fotokopie i tisk z počítače) ve formátu A4
i) jednostranná …    4,- Kč
ii) oboustranná …    6,- Kč
b) jsou-li požadované informace obsaženy v publikaci či jiné tiskovině (časopis, kniha apod.), je úhrada uvedená pod bodem 1. vybírána ve výši dvojnásobku úhrady dle bodu 1. za předpokladu, že kopie je výlučně k osobnímu neveřejnému a nekomerčnímu užití žadatele.
c)v případě barevného tisku/kopie je účtován trojnásobek sazby uvedené v odst. 1 tohoto Předpisu.

7. Tento Ceník je přílohou č. 1 Dohody o podmínkách pobytu klienta.

Účinnost od: 16.12.2013