Ceník služeb

Ceník služeb hospice

1. Tento ceník upravuje ceny zpoplatněných složek hospicové péče. Služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jako součást hospicové péče (tedy i paliativní péče) jsou lékařská, zdravotnická, ošetřovatelská a paliativní rehabilitační péče.

 

2. Tento Ceník služeb hospice je vydán ve smyslu ust. § 18 vyhl. č. 505/2006 Sb., který stanoví maximální ceny pobytových sociálních služeb s odkazem na ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ustanovení § 52 definuje činnosti jako základní součásti „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“.

 

3. Zdravotní či medicínská součást Hospicové péče:

– paliativní péče, vč. lékařské, zdravotnické, ošetřovatelské a paliativní rehabilitační péče.

4. Denní pobytová taxa – úhrada za pobyt v nadstandardně vybavených jednolůžkových pokojích je stanovena částkou 600,- Kč za 1 den pobytu.

a) v případě osob, které z jakéhokoliv důvodu nesplňují nárok na poskytnutí sociální dávky Příspěvek na péči (Úřad práce) se denní taxa uvedená v první větě tohoto bodu 4. zvyšuje o 400,-Kč;

b) v případě osob označovaných jako tzv. samoplátci (osoby bez zdravotního i sociálního pojištění) činí denní taxa částku 4000,- Kč.

c) Oprávnění Hospicu Štrasburk snížit či prominout tyto částky na individuální žádost pacienta zůstává nedotčeno.

5. Hospic Štrasburk disponuje 23 jednolůžkovými pokoji a 1 dvoulůžkovým pokojem. Denní pobytová taxa na dvoulůžkovém pokoji při jeho plném obsazení (vždy pacienti stejného pohlaví) činí 350,- Kč za 1 den pobytu.

 

Specializované služby:

–   náklady nad míru obvyklou za zprostředkování specializovaných služeb vyžádaných pacientem a náklady za jejich poskytnutí nese uživatel či osoba žádající služby.

–  pedikúra, manikúra, služby kadeřnice, právní úkony a další služby, pokud jejich charakter nevylučuje jejich poskytnutí v hospici.

 

Služby hospicem nezpoplatňované:

–   duchovní služba

–   půjčování knih (knihovna Hospice)

 

6.  Platby příbuzných při pobytu v hospici:

a)    pobytová cena přistýlky pro příbuzného na pokoji pacienta: … 150,- Kč / 1 den

b)    snídaně …60,- Kč / 1 den

c)    oběd …150,- Kč / 1 den

d)    večeře …90,- Kč / 1 den

 

7. Dle vnitř. Předpisu o úhradách za pořizování kopií listin pacientům hospice či jejich příbuzným a blízkým na základě jejich žádosti je tato služba zpoplatněna takto:

a) za pořízení kopie (kopií) listinných materiálů(pro fotokopie i tisk z počítače) ve formátu A4

i) jednostranná … 6,- Kč

ii) oboustranná … 8,- Kč

b) jsou-li požadované informace obsaženy v publikaci či jiné tiskovině (časopis, kniha apod.), je úhrada uvedená pod bodem 1. vybírána ve výši dvojnásobku úhrady dle bodu 1. za předpokladu, že kopie je výlučně k osobnímu neveřejnému nekomerčnímu užití žadatele.

c) v případě barevného tisku/kopie je účtován trojnásobek sazby uvedené v odst. 1 tohoto Předpisu.

 

8. Vedle uvedeného může hospic zpoplatnit zapůjčení/pronájem pomůcek k užívání mimo prostory hospice, tedy osobám, které nejsou pacienty hospice.

 

9.  Tento Ceník je přílohou č. 1 Dohody o podmínkách pobytu klienta.

 

10. Tento Ceník je účinný jak pro nově přijímané pacienty počínaje datem jeho účinnosti, tak pro pacienty, kteří jsou v hospici ubytováni již před datem účinnosti Ceníku v tomto novém znění.

 

11. Účinnost tohoto znění Ceníku od 01.07.2022

 

Vydáno: 30.6.2022

Aktualizováno: 25.4.2023

 

Ceník služeb hospice účinný od 1.7.2022

Ustanovení pod písmeny a), b), c) bodu 4. tohoto
Ceníku nabývají účinnosti dne 1.5.2023

 

Hospic Štrasburk
o.p.s.

JUDr.
Tomáš Kordač, LL.M.,  ředitel